Your browser does not support JavaScript!
首頁 > 學院成員 > 師資陣容
師資陣容

目前本學院共有92位專任教師,教師中擁有博士學位者達100%,教師學術研究風氣良好,每年獲科技部研究獎助、全國性學術獎勵,以及在國內外學術期刊及會議論文的發表,皆有優良的表現。

             

107學年度理學院專任教師人數統計表

                                                         製表日:107.8.1

學系 教授 副教授 助理教授 合計
化學系 12 5 4 21
物理系 12 5 5 22
生物科學系 5 7 5 17
應用數學系 11 4 4 19
生物醫學所 4 1 2 7
醫學科技所   3 3 6
總計 44 25 23 92